Targi Dobry Design: Święta 2021

W cza­sie poprze­dza­ją­cym Święta warto odwie­dzić Con­cordię Design i Targi Dobry Design Gwiazdka, które odbędą się tam 11 i 12 grud­nia. Tym razem tema­tem prze­wod­nim będą  pre­zenty świą­teczne, zima i wszystko, co czyni wnę­trze cie­płym i przy­tul­nym.

Tym razem miło­śnicy inte­re­su­ją­cego wzor­nic­twa zapro­szeni są na 39 edy­cję Tar­gów, któ­rej tytuł zdra­dza, że tema­tem prze­wod­nim wyda­rze­nia są nad­cho­dzące święta. Targi Dobry Design Gwiazdka, bo tak brzmi nazwa nowej edy­cji tar­gów, to wyda­rze­nie pełne przy­ja­znej atmos­fery, bez zgiełku i pośpie­chu, pozba­wione maso­wej sztampy. Choć orga­ni­za­torka przy­zwy­cza­iła nas już do uni­kal­no­ści wysta­wia­nych tam przedmio­tów, warto przy­po­mnieć, że pocho­dzą one od pol­skich wyko­nawców, są ręcz­nie robione, limi­to­wane i wyjąt­kowe. Trudno o lep­sze pre­zenty gwiazd­kowe dla naj­bliż­szych, tym bar­dziej, że for­muła tar­gów sprzyja pozna­niu, zarówno twórcy, jak i jego dzieła. To ozna­cza, że każdą rzecz można dokład­nie poznać, dopa­so­wać do gustu obda­ro­wa­nej osoby i zapa­ko­wać na pre­zent. Warunki sprzy­ja­jące spo­koj­nej roz­mo­wie z twór­cami bez wąt­pie­nia pozwolą stwo­rzyć kli­mat przedświą­tecznej atmos­fery, którą wzmocni zapach cho­inki i pier­niczków oraz świą­teczna muzyka. 

Targi Dobry Design Gwiazdka to rów­nież świetna pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy chcą przy­go­to­wać do świąt swe miesz­ka­nia. Nie zabrak­nie deko­ra­cji, pięk­nej cera­miki, świec, obrazów, pla­katów  i mnóstwa innych kli­matycznych rze­czy.

Gwiazd­kowe targi to nasze ulu­bione. Przy­go­to­wu­jemy zastawę, świecz­niki, wazony, dzbanki – wszystko, czego potrzeba do świą­tecznej cele­bra­cji. Będą też mini­ma­li­styczne por­ce­la­nowe ozdoby, wnę­trzar­skie uni­katy, zestawy pre­zentowych pew­ników i nowa kolek­cja kubków self-care, a wszystko to utrzy­mane w pro­stej for­mie i natu­ral­nych kolo­rach. Dla więk­szo­ści pro­jektów będzie to debiut, ale nie zabrak­nie też naszej sta­łej kolek­cji cza­rek, tale­rzy i lamp.

Nata­lia Malko, Makaki Stu­dio

Warto tu zazna­czyć, że każdy zakup na Tar­gach Dobry Design to odpo­wie­dzialne kupo­wa­nie pre­zentów. Ozna­cza to, że pocho­dzą one od pol­skiego rze­mieśl­nika, sta­no­wią przy­kład pol­skiego dobrego desi­gnu, a jed­no­cze­śnie wspar­cie dla lokal­nych twór­ców. Gwiazd­kowa edy­cja tar­gów zapo­wiada się więc wyjąt­kowo atrak­cyj­nie, zarówno pod wzglę­dem oferty, jak i filo­zo­fii, która za nimi stoi. To dosko­nałe tło dla świą­tecznej atmos­fery, którą budo­wać będą wszy­scy uczest­nicy wyda­rze­nia.

Targi Dobry Design Gwiazdka to kon­ty­nu­acja wielu edy­cji, które przy­zwy­cza­iły już wro­cławian do wyso­kiej jako­ści i nie­tu­zin­ko­wego wzor­nic­twa. Po raz kolejny wyda­rze­nie zostało objęte patro­na­tem hono­ro­wym wro­cławskiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych.  Wśród wystaw­ców będzie aż 30 debiu­tantów, m.in.:

 • Misprint – ręcz­nie robione notesy i pla­nery,
 • poli. stu­dio – biżu­te­ria,
 • Aure­lia & Zwei frauen – moda z ele­men­tami vin­tage,
 • le. bioda- cera­mika,
 • sil­kart. jewel­lery – biżu­te­ria,
 • Karola Wojsz – szkło,
 • Refeel Con­cept – eko­lo­giczne kosme­tyki.

Nie możemy się już docze­kać naszego debiutu na Tar­gach Dobry Design Gwiazdka. Zapre­zentujemy nasze autor­skie, eko­lo­giczne kosme­tyki i środki czy­sto­ści w szkla­nych zwrot­nych opa­ko­wa­niach. Spe­cjal­nie na tę oka­zję pomo­żemy skom­po­no­wać zestawy pre­zentowe, zapa­ko­wane oczy­wi­ście w eko­lo­giczne mate­riały.

Jakub Zuble­wicz, Refeel Con­cept

Na Tar­gach zapre­zentuje się łącz­nie 80 wystawców, któ­rych uni­kalne dzieła zali­czyć można do kilku kate­go­rii:

 • kosme­tyki – natu­ralny skład, eko­lo­gia i pol­ska pro­duk­cja: Opcja Natura, Mohani World,
 • biżu­te­ria – Matylda ZIe­liń­ska, OTO Jewelry, ZIĘBA, Qźniar, Joanna Muzyka Stu­dio,
 • moda – naj­now­sze kolek­cje: BAMBA, Aure­lia & Zwei frauen, Lik,
 • książki – lek­tury pod zimowy koc: pro­po­zy­cje od Poła­wia­cze Pereł, CLAROSCURO,
 • cera­mika – Cera­micz­no­ści, Makaki Stu­dio i por­ce­lana vin­tage z ilu­stra­cjami Arent Pla­tes,
 • gra­fika – pla­kat, ilu­stra­cja, malar­stwo oraz kartki oko­licz­no­ściowe: Wero­nika Tarka, Malwa Stu­dio, Zofia Super­son Obrazy,
 • zapa­chy – świece ze świą­teczną nutą i nie tylko: Floks Manu­fak­tura, DOBRY WOSK.

Nie­zmien­nie orga­ni­za­torka tar­gów zapew­niają dużą róż­no­rod­ność, dzięki któ­rej każdy znaj­dzie dla swo­ich naj­bliż­szych odpo­wie­dzialne pre­zenty w ryt­mie slow oraz masę inspi­ra­cji, by tego­roczne święta zyskały wyma­rzona oprawę.

Wyjąt­kowy kli­mat obco­wa­nia z pol­skim dizaj­nem zapewni budy­nek Con­cordia Design Wro­cław. Targi zajmą aż dwie kon­dy­gna­cje (par­ter i 4. Pię­tro), co zagwa­ran­tuje wystar­cza­jąco dużo prze­strzeni do pre­zentacji oferty i swo­bod­nego jej pozna­nia. Bez ści­sku i pędzą­cego tłumu, za to w praw­dzi­wie świą­tecznej atmos­fe­rze.

TARGI DOBRY DESIGN GWIAZDKA

Termin: sobota 11 grudnia godzina 11:00- 19:00, niedziela, 12 grudnia  godz.: 11:00 – 18:00

 #TargiDobryDesign #DobryDesignWrocław

Miejsce: Concordia Design Wrocław, Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław

Wstęp: BEZPŁATNY

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/606701760737515